آنلاین: 668


  • درتاریخچه چت رومهای ایرانی عسل چت اولین چت روم بعد از یاهو مسینجرثبت شده است
  • عسل چت اولین چت روم فارسی با 14سال قدمت هنوز هم بهترین و امن ترین چت روم میباشد
  • عسل چت هیچ گونه شعبه ندارد هر چت رومی غیر این سواستفاده از نام بزرگ عسل چت میباشد
  • چت روم بزرگ عسل با بیش از یک دهه فعالیت درخاطرات اکثر ایرانیان نقش ویژاه ای دارد